Strukturální integrace / Rolfterapie

 

CZ

DE

Evropská 1564/30 (1. nadzemní podlaží, místnost č. 202), 350 02 Cheb

rolfterapiecheb@fascie.cz

Strukturální integrace se provádí dle principů stanovených Dr. Idou P. Rolf (1896 - 1979). Její příjmení se stalo základem pro pojmenování terapie používající název Rolfing. Označení Rolfing® je ochrannou známkou a může být používáno jen certifikovanými rolfery.

 

Stejné principy používá řada dalších škol pro strukturální integraci - např. u nás praktikují rolfterapeuti. Od příjmení Idy Rolf se odvíjejí také některé pojmy, používané při strukturální integraci. V předvečer 12. dubna 2019 byla na mezinárodních facebookových stránkách pro praktikanty strukturální integrace zveřejněna informace, že absolventi všech škol IASI (International Association of Structural Integrators®, kam patří i EGSI, kde jsem získal certifikaci) mohou používat pojmy a označení jako "Rolf Practitioner" a "Rolf Method" k popisu své práce. Jedná se o výsledek efektivních rozhovorů mezi Richard Ennis (Dr. Ida Rolf Institute®), Aleš Urbanczik (European Guild for Structural Integration), Elisa Jane Noel (Guild for Structural Integration), za mediace Anita Boser (Ida P. Rolf Research Foundation).

 

Ošetření se praktikuje většinou v rámci série 10 sezení. Uvedené terapie pracují s fasciemi s cílem ovlivnění tělesné struktury člověka, aby se mohl snadněji a bezbolestněji pohybovat. V květnu roku 2018 jsem dokončil kompletní studium rolfterapie (zobrazit certifikát); zároveň využívám znalosti z absolvovaných kurzů strukturální integrace. V rámci techniky nejde jen o dosažení uvolnění fascií, ale také o to, aby všechny klouby a kosti v těle byly ve funkční pozici, kde by měly být - aby bylo dosaženo optimálního fungování těla klienta.

 

Základní paradigmata strukturální integrace:

- tělesná a duševní stránka jsou vzájemně podmíněnými stránkami lidské bytosti,

- lidský organismus není jen sám o sobě, ale je ve vztahu k zemské přitažlivosti,

- strukturální integrace se neorientuje na symptomy, ale na celkové souvislosti v živoucím organismu,

- zaměřuje se na rozvoj lidské individuality při využití jejich vnitřních zdrojů,

- terapie využívá aktivní přístup klienta.

 

Pojem strukturální souvisí s tělesnou stavbou - struktura je způsob, jakým jsou navzájem spojeny jednotlivé části těla. Tato celková tělesná struktura je v určitém vztahu k zemské přitažlivosti, které se musíme přizpůsobovat. Pojem integrace se týká vzájemného propojení různých tělesných regionů mezi sebou, vztahem mezi strukturou a pohybem, zaměřením na běžný život a s ohledem na duševní kontext člověka.

 

Lidské tělo si můžeme představit rozčleněné do jednotlivých segmentů (hlava, krk, ramena, hrudní koš, břicho, pánev, stehna, bérce a chodidla). Když jsou uvedené části těla k sobě uspořádány svisle a zarovnány podle osy kolmé k zemi, jsou také v souladu s osou zemské přitažlivosti a člověk nemusí vydávat dodatečnou energii, aby zůstal v rovnováze. Orgánem, který vzájemně spojuje všechny vnitřní struktury lidského těla, jsou fascie (ty vytvářejí povrchové i hluboké vrstvy fasciální sítě). Podléhají změnám, vyvolaným nároky na lidský organismus, kterým je tělo vystaveno (různá traumata, nehody, zvyky, nemoci..). Změněná tělesná struktura ovlivňuje způsob pohybu a naopak. Protože se fascie vyznačují určitou plasticitou (na rozdíl od svalů nejsou ovlivnitelné vůlí), lze cíleným působením na ně dosáhnout opětovné pohyblivosti a napřímení těla. Při terapii se zkrácené fascie protahují, u ztvrdlých dochází k jejich rozpouštění, další možností je "rozlepování" slepených fascií. S pojivovou tkání se pracuje tak, abychom pomocí terapie docílili umístění kloubů tam, kam správně patří při vyváženém stavu těla. Využíváme i pohyb a dech klienta. Jednak abychom zjistili primární omezení těla, a také proto, že klient se tím prostřednictvím nervového systému učí novým, pohodlnějším vzorcům pro své tělo; zda se vrátí zpět, nebo si vezme to nové, to je vždy na svobodném výběru klienta. Při technikách založených na principech Idy Rolf nejde jen o mechanické použití technik - jedná se o jejich cílené využití třeba jen v části ošetřované oblasti a jen pro určité vrstvy ošetřované tkáně.

 

Cíle ošetření:¹

- jednotlivé tělesné části by se měly při vzpřímeném postoji přibližovat ose zemské přitažlivosti,

- vytvoření optimální rovnováhy mezi přední a zadní částí těla,

- snaha o harmonickou spolupráci mezi svalovými natahovači a ohýbači,

- dosažení relativní symetrie levé a pravé části těla,

- vodorovné uspořádání párových kloubů (kotníky, kolena, kyčelní klouby, ramena, lokty..),

- pokud možno co nejmenší výdej energie při každém pohybu,

- snížení tělesného napětí celého těla,

- uvolněné dýchání,

- zlepšení vnímání vlastního těla i vnějšího prostoru.

 

Oblasti použití:¹

- ošetření pohybových omezení (problémy s páteří, artróza kloubů, skolióza, napětí ramenního pletence a šíje, migrény..),

- pro lidi se zvýšenou potřebou vyjadřování skrz své tělo (sportovci, tanečníci, zpěváci..),

- řešení duševních problémů a osobní růst (duševní změny probíhají paralelně se zlepšováním stavu lidského těla).

Těší mne, že Vám mohu nabídnou několik odkazů na videa o strukturální integraci/rolfterapii/rolfingu, v některých případech i s českým jazykem:

 

- zhruba dvacetisedmiminutový dokumentární film o rolfingu od švýcarského rolfera Mathiase Avigdora na stránkách České asociace strukturální integrace s českými titulky (překlad od českého rolfera Václava Křemena).

- zhruba půlhodinový německý dokument odvysílaný televizí ČT2 dne 21.1.2019 pod názvem "Skrytý svět fascií", lze shlédnout na youtube.com

- zhruba desetiminutový pořad o rolfingu na ČT1 z 24.4.2013 Sama doma - I. část v českém jazyce.

- zhruba devítiminutový pořad o rolfingu na ČT1 z 24.4.2013 Sama doma - II. část v českém jazyce.

 

Omezení pro Rolf metodu a fasciální a membránové techniky

 

Při některých níže uvedených onemocněních je vhodné informovat terapeuta (např. pro snížení tlaku při ošetření), akutní závažné případy mohou být kontraindikací pro masáž/techniku.

 

Při strukturální integraci/Rolf metodě a při fasciálních technikách je vhodné pracovat obezřetně:

- u artrózy zpravidla nefunguje ošetření akutně zanícených tkání,

- u křečových žil lze pracovat jen v jejich okolí, a to spíše na okraji kostí,

- obdobně u znamének lze pracovat jen v jejich okolí,

- u rakoviny dle posledních výzkumů není kontraindikace zcela jednoznačná,

- u hypermobility se pracuje s jiným záměrem - aktivní v pohybu je při terapii klient,

- hloubkovou strukturální integraci a fasciální techniky nelze provádět v těhotenství, při akutních problémech s ploténkami, zlomeninách nebo akutním zranění měkkých tkání, leukemii, poškození mozku, extrémně vysokém krevním tlaku, osteoporóze v pokročilém stadiu, při těžkých srdečních onemocněních, silných spastických problémech, léčbě kortizonem.

 

¹Brecklinghaus, Hans Georg: Rolfing - Strukturelle Integration. Lebenshaus Verlag/2004

 

© 2009-2022 Ing. Jiří Učík, všechna práva vyhrazena.

Osobní údaje